Pravidla pro poskytování počovatelské služby

Poskytovatel:
Betanie - křesťanská pomoc, z. ú.
Borky 1004/7, 614 00 Brno
IČ 65349547

Kontakt na vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnici
telefon: 606 156 848, 515 330 003
e-mail: betanie.teren@seznam.cz
webové stránky: www.betanie.eu

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

v souladu s ustanovením §88, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Pracovnice v sociálních službách, která poskytuje pečovatelskou službu v domácnostech klientů, je v Pravidlech pro poskytování pečovatelské služby nazývána pečovatelka.

I. ČINNOSTI POSKYTOVANÉ PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Základní činnosti poskytované pečovatelskou službou
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 2. Pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (donáška stravy, dovoz stravy nezajišťujeme- předáváme kontakty na veřejné služby, které zajišťují dovoz obědů, pomoc při přípravě stravy, příprava jídla a pití, nevaříme teplá jídla.
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti). Neprovádíme mytí oken, výměnu záclon či závěsů, sezónní úklid či úklid po malování - na tyto úkony doporučujeme využívat veřejné služby, úklidové firmy). Čisticí prostředky a pomůcky pro úklid si zajišťuje klient sám.
 5. Běžné nákupy a pochůzky, velký nákup (nákup potravin, nápojů, prostředků na osobní hygienu a úklid, ošacení, vybavení domácnosti do max. hmotnosti 5 kg v nejbližším okolí bydliště. Velký nákup do max. hmotnosti 7 kg - který pečovatelka bez problémů odnese. Vyzvednutí receptů na léky či pomůcky u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně, zaplacení složenky na poště, vyřízení klientových záležitostí na úřadě apod. Pokud klient žádá službu (např. nákup, vyzvednutí léků v lékárně, zaplacení složenky na poště apod.), kde je nutná úhrada v hotovosti, je třeba, aby poskytl pečovatelce předpokládanou finanční hotovost předem. Po provedeném nákupu pečovatelka provede vyúčtování, vrátí klientovi zbytek peněz. Předání i vrácení finanční hotovosti se vždy provádí oproti podpisu. Pečovatelka nemůže přebírat od klienta platební kartu na placení nákupů v obchodech ani na vybrání finanční hotovosti v bankomatu. Tašku na nákup zajišťuje klient, případně může pečovatelka nakoupit jednorázové tašky na odnesení nákupu.
 6. Praní a žehlení osobního prádla, případně drobné opravy, praní a žehlení ložního prádla, případně drobné opravy – v domácnosti klienta za použití jeho pračky, pracího prášku, žehličky. (zahrnuje i třídění špinavého prádla, pověšení vypraného prádla, posbírání suchého prádla)
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy a školského zařízení, k lékaři a zpět, doprovázení dospělých do škol, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět) Pokud tento úkon není pravidelný s dohodnutým časem, ale jen dle potřeby, je třeba o něj požádat předem min. 7 dní dopředu, aby bylo možno zajistit na doprovod potřebné množství času. Pokud je úkon nepravidelný a pečovatelská služba nemá na jeho provedení aktuálně volnou kapacitu, může být poskytnutí tohoto úkonu odmítnuto. Doprovod zajišťuje pečovatelka pěšky, veřejnou dopravou nebo prostřednictvím sanitní služby (u doprovodů k lékaři).
 8. Základní sociální poradenství (ohledně možností řešení nepříznivé sociální situace, informace o dávkách, které může klient čerpat – je poskytováno bezplatně, zajišťuje sociální pracovník a pečovatelky) Fakultativní činnosti poskytované pečovatelskou službou Zapůjčení kompenzačních, pomůcek (chodítka nízká toaletní křesla) Cena za zapůjčení pomůcky se platí na 1 měsíc dopředu a je uvedena v aktuálním ceníku pečovatelské služby. Zájemce si hradí vlastní odvoz a dovoz pomůcky. Činnosti poskytované pečovatelskou službou jsou blíže specifikovány v dokumentu Podrobný popis úkonů.
II. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pečovatelská služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby uzavřené mezi poskytovatelem a klientem pečovatelské služby. Ve smlouvě je uveden rozsah služeb (všechny úkony poskytované pečovatelské služby), četnost a čas, na kterých se klient společně s poskytovatelem dohodli. Úkony pečovatelské služby a týdenní rozsah služeb je možné změnit dodatkem k této Smlouvě dle individuálních potřeb klienta s ohledem na aktuální kapacitu pečovatelské služby . Potřeby klienta a potřeba pomoci při jednotlivých úkonech jsou popsány v Individuálním plánu péče, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Tento Individuální plán péče je v průběhu poskytování pečovatelské služby pravidelně společně s klientem vyhodnocován a dle potřeby aktualizován (minimálně 1x za 6 měsíců nebo při změně potřeb klienta). Každý klient má k tomuto účelu svého klíčového pracovníka, který společně s ním a dle jeho potřeb plánuje průběh pečovatelské služby.

III. VYÚČTOVÁNÍ A PLATBA ZA POSKYTNUTOU PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Evidenci a vyúčtování pečovatelské služby provádíme pomocí elektronických čteček. Čtečkami načítají pečovatelky čárové kódy jednotlivých úkonů, které u klientů provádějí (např. pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání, pomoc při přípravě jídla apod.). Klient má možnost platit za poskytnutou službu buď na účet poskytovatele, nebo v hotovosti pověřenému zaměstnanci poskytovatele. Cena za hodinu pečovatelské služby je uvedena v aktuálním ceníku pečovatelské služby Betanie- křesťanská pomoc, z. ú. O změnách v ceníku je klient předem informován.

IV. KONTAKTNÍ OSOBY
Klient sdělí telefonní číslo a jméno na kontaktní osobu, kterou je možné v případě potřeby kontaktovat např. při zhoršeném zdravotním stavu klienta nebo pokud klient pečovatelce neotvírá apod. Klient může do dokumentace uvést i více osob, popř. sdělit, jaké informace které osobě sdělit.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro zajištění pečovatelské služby a to: jméno a příjmení klienta, bydliště klienta, datum narození klienta, telefonní číslo na klienta, důležité informace o aktuálním zdravotním stavu klienta, jméno a příjmení, telefonní číslo (popř. e-mail) na kontaktní osobu, jméno a telefonický kontakt na ošetřujícího lékaře.
Výše uvedené osobní údaje jsou evidovány specializovaným software zabezpečeným heslem proti neoprávněnému přístupu. Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu doplnění či vymazání. Může také požádat o předání svých osobních údajů. Osobní údaje klientů zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu – po dobu poskytování pečovatelské služby, dále jsou údaje klientů uloženy v archivu dle zákonné lhůty. S případnými dotazy či požadavky se klient může obrátit na vedoucí pečovatelské služby.

VI. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU DO DOMÁCNOSTI KLIENTA
Pokud není klient nebo jeho rodinný příslušník schopen pečovatelce otevřít dveře domu či bytu, nechá na své náklady vyrobit klíče, které předá poskytovateli. Při předání klíčů je klientovi vydáno potvrzení.

VII. ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Klient je povinen včas informovat vedoucí pečovatelské služby o změnách, které by mohly ovlivnit průběh pečovatelské služby a to osobně nebo telefonicky. Pokud klient požaduje jednorázově službu, která není uvedena ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, je povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli nejméně 2 dny dopředu. Poskytovatel klientovi vyhoví v případě volné kapacity pečovatelské služby. V případě, že klient ruší sjednanou službu je povinen to oznámit poskytovateli nejméně 1 den předem nejpozději do 14 hod. V případě, že tak neučiní je povinen službu uhradit v plném rozsahu dohodnuté služby (max. účtujeme 1 hodinu). Výjimkou je situace, kdy dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu, např. k hospitalizaci apod., v tomto případě poplatek neúčtujeme.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Práva a povinnosti poskytovatele:
  Poskytovatel je povinen:
 • při poskytování pečovatelské služby dodržovat příslušné zákonné normy a standardy kvality sociálních služeb
 • provádět pečovatelskou službu dle Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby
 • provádět pečovatelskou službu prostřednictvím odborně způsobilých zaměstnanců
 • dodržovat mlčenlivost a důvěrnost sdělených informací, chránit osobní údaje klienta
 • dbát na zachování důstojnosti klienta a uplatňování vlastní vůle klienta
 • podporovat a dle možností rozvíjet zachované schopnosti a samostatnost klienta
 • vést evidenci o poskytované pečovatelské službě. Pracovníci Poskytovatele jsou vybaveni služebním Průkazem zaměstnance opatřeným fotografií zaměstnance a jsou povinni se jím na vyžádání klientů prokázat.
  Poskytovatel má právo:
 • vyžadovat důstojné chování klientů a jejich rodinných příslušníků vůči svým zaměstnancům,
 • odmítnout poskytování pečovatelské služby tam, kde není pro pečovatelky vytvořeno bezpečné prostředí pro poskytování pečovatelské služby (např. riziko poškození zdraví pečovatelek
 • chybí pomůcky pro bezpečnou manipulaci s klientem
 • klient žije v silně zanedbaném prostředí a nemá zájem tuto skutečnost změnit a toto prostředí může být zdravotním ohrožením pečovatelek
 • klient během pečovatelské služby i přes upozornění kouří v místnosti, kde je pečovatelka, apod.)
 • v případě nedostatku personálu (vysoká nemocnost pečovatelek, karanténa apod.) zkrátit četnost a čas pečovatelské služby na nezbytně nutnou dobu a zabezpečit pouze nezbytně nutné úkony (osobní hygiena a oblékání, příprava a podání jídla). Tam, kde je to možné, požádá vedoucí pečovatelské služby o pomoc rodinné příslušníky klientů. O změnách při poskytování pečovatelské služby musí být klient předem informován vedoucí pečovatelské služby, která s ním dohodne další postup
 • dle potřeby střídat pečovatelky, které poskytují pečovatelskou službu u klienta
 • ukončit poskytování pečovatelské služby v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.
Práva a povinnosti klienta:
  Klient je povinen vytvořit podmínky pro bezpečné poskytování pečovatelské služby a to zejména:
 • Zajistit si potřebné kompenzační pomůcky pro bezpečnou manipulaci (polohovací lůžko, zvedací zařízení, chodítko, sedačku na vanu, protiskluzovou podložku apod.) Vhodné pomůcky doporučí sociální pracovník při jednání se zájemcem o službu
 • Nekouřit během přítomnosti pečovatelky. Pokud je místnost, kde probíhá pečovatelská služba zakouřená, povolit pečovatelce, aby vyvětrala.
 • Být v příčetném stavu (ne pod vlivem alkoholu či drog).
 • Zajistit, aby domácí zvířata, která by mohla pečovatelku ohrožovat (psi, kočky), byly zavřeny v jiné místnosti,než probíhá pečovatelská služba.
 • Zajistit prostor pro odložení věcí pečovatelky (svrchní oblečení, taška apod.)
 • Zajistit pomůcky, které jsou zapotřebí k výkonu pečovatelské služby (úklidové prostředky (kýbl, mop, prostředek na mytí podlah, WC apod.), prací prášek, pytle na odpad, vysavač, sáčky do vysavače apod.
 • Informovat vedoucí pečovatelské služby, pokud onemocní závažným infekčním onemocněním (např. růže, svrab, žloutenka, Covid-19 apod.). Vedoucí pečovatelské služby s klientem (popř. rodinným příslušníkem) dohodne další postup při poskytování pečovatelské služby po dobu trvání onemocnění.
  Klient má právo
 • čerpat pečovatelskou službu dle ujednání ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby
 • na uplatňování vlastní vůle a vlastní rozhodování
 • na přiměřené riziko
 • na ochranu osobních údajů
 • nahlédnout na vyžádání v kanceláři poskytovatele do všech materiálů, které se o jeho osobě vedou
 • stěžovat si, pokud není spokojen s kvalitou poskytované pečovatelské služby
 • vypovědět Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby i bez udání důvodu.
IX. STÍŽNOSTI
Vnímáme jako podněty pro zlepšování kvality pečovatelské služby. Stěžovat si může klient (nebo jím pověřená osoba) buď ústně – telefonicky vedoucí pečovatelské služby (tel: 606 156 848) nebo při osobní návštěvě v kanceláři vedoucí pečovatelské služby na adrese Borky 7, 614 00 Brno nebo písemně na výše uvedenou adresu. Všechny stížnosti budou zaevidovány, projednány a klient bude písemně vyrozuměn o způsobu vyřešení stížnosti nejpozději do 21 dnů. Pokud by klient nebyl s vyřízením stížnosti spokojen, má možnost se obrátit na ředitele Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. Ing. Daniela Zásmětu (Borky 7, Brno, tel: 545 230 775, e-mail: betanie.brno@seznam.cz) nebo na další orgány např.:
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
  Žerotínovo nám. 449/3, Brno 601 82, tel.: 541 651 111
 • Magistrát města Brna
  Dominikánské nám. 1, Brno 601 67, tel.: 542 171 111 Další instituce, které se zabývají ochranou lidských práv:
 • Kancelář veřejného ochránce práv
  Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 111, 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz
 • Český helsinský výbor, z. ú.
  Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel: 773 115 951
Klient je s těmito Pravidly pro poskytování pečovatelské služby seznámen při podpisu Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a podpisem Smlouvy se je zavazuje dodržovat.
Pravidla pro poskytnutí pečovatelské služby jsou platná od 1. 9. 2017
Aktualizace:
k 1. 1. 2018
k 1. 3. 2019
k 1. 1. 2020
k 1. 10. 2020
k 26. 11. 2021
Vypracovala: Irena Krylová, DiS., vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník
Schválil: Ing. Daniel Zásměta, ředitel