Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.
Borky 1004/7, 614 00 Brno, IČ 65349547

VNITŘNÍ PŘEDPIS K POSKYTOVÁNÍ BENEFITŮ

Organizace Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. (dále jen zaměstnavatel) stanovuje v tomto vnitřním předpisu přehled poskytovaných zaměstnaneckých výhod (benefitů) za účelem stabilizace kolektivu zaměstnanců a motivace ke zvyšování pracovní výkonnosti a upevnění loajality k zaměstnavateli. Předpis vychází z příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a zákoníku práce.

I.
Benefity podle této směrnice se poskytují plošně všem zaměstnancům v pracovním poměru, kteří pracují po stanovenou týdenní pracovní dobu určenou v délce podle § 79 nebo 79a ZP.

II.
Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům následující zaměstnanecké výhody
  1. Zaměstnavatel podporuje dostatečný odpočinek svých pracovníků. Zaměstnanci uvedenému v čl. 1 této směrnice poskytuje 5 dnů dovolené nad zákonný rámec.
  2. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci uvedenému v čl. 1 této směrnice měsíční peněžitý příspěvek na penzijní připojištění podle § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů – výše je stanovena „Směrnicí č. 1/2016“.
  3. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci uvedenému v čl. 1 této směrnice peněžitý příspěvek na stravování v souladu s platnou legislativou. Vznik nároku a způsob vyplácení je stanoven „Směrnicí č. 1/2020“.
  4. Zaměstnavatel pečuje o vzdělávání a profesní rozvoj svých zaměstnanců. Ke zvýšení a prohlubování kvalifikace zajišťuje odborná školení na pracovišti i mimo něj.
  5. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci uvedenému v čl. 1 této směrnice peněžitý příspěvek na osobní ochranné pracovní prostředky - četnost a výše příspěvku je stanovena „Směrnicí pro poskytování OOPP“.
  6. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci uvedenému v čl. 1 této směrnice ke spotřebě na pracovišti pitnou vodu (neochucenou, neporlivou).
  7. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci uvedenému v čl. 1 této směrnice, který vykonává činnost terénního pracovníka na středisku Pečovatelská služba, peněžitý příspěvek na jízdné resp. přepravu MHD po městě Brně. Četnost a výše příspěvku je stanovena „Směrnicí č. 1/2015“.
III.
Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě na personálním oddělení a v elektronické podobě je přístupný na webových stránkách zaměstnavatele v sekci „O nás“.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

......................................................
razítko zaměstnavatele
a podpis oprávněného zástupce

V Brně 30. 12. 2022

Vypracoval: Ing. Daniel Zásměta