Zásady poskytované pečovatelské služby

 1. Dodržování práv klientů
  • Každý klient služby je člověk s lidskou důstojností. Pracovníci pečovatelské služby (dále jen pracovníci) se k němu chovají zdvořile, laskavě, přistupují k němu s respektem.
  • Během provádění úkonů pečovatelské služby pracovníci respektují intimitu klienta, jeho denní režim a návyky.
  • V bytě klienta pracovníci vstupují pouze do těch místností a užívají pouze těch předmětů, které nezbytně potřebují pro zdárný průběh pečovatelské služby.
  • Pracovníci se snaží působit tak, aby se během výkonu služby klient cítil pokud možno bezpečně a příjemně.
  • Pracovníci ctí osobní svobodu a práva klienta do té míry, aby zároveň nedocházelo k omezování práv a svobody ostatních osob. - Při poskytování pečovatelské služby pracovníci klienty nediskriminují z hlediska národnosti, vyznání, osobních sympatií ani žádným jiným způsobem.
 2. Respektování volby klientů
  Klient je oprávněn vyjádřit se, jakým způsobem má pracovnice během výkonu pečovatelské služby postupovat – toto je popsáno v Individuálním plánu péče. Trvá-li klient na nesprávném postupu provádění úkonů, upozorní ho pracovník na rizika a důsledky takového počínání (např. při nesprávném ošetřování kožních defektů během úkonů osobní hygieny) a snaží se ho motivovat ke správnému provedení. Pokud klient trvá na svém, pracovník jeho volbu respektuje (ale pouze, pokud to přímo nepoškozuje klientovo zdraví) a zapíše záznam do formuláře Záznamy o průběhu služby. Není-li klient schopen verbální komunikace, dává najevo souhlas či nesouhlas pomocí prostředků komunikace neverbální. Pracovník tyto způsoby vyjádření sleduje a reaguje na ně.
 3. Individualizace podpory
  Sociální pracovnice (dále pak klíčový pracovník) dohodne s klientem průběh poskytované pečovatelské služby, který popíše v Individuálním plánu péče. Tento dohodnutý Individuální plán péče odpovídá klientovým potřebám, zohledňuje specifika jeho domácnosti a životního stylu.
 4. Zaměření na celek
  Pracovníci přistupují ke klientovi komplexně jako k člověku s jeho fyzickými, psychickými, sociálními a duchovními potřebami. Chce-li se klient svěřit pracovníkovi se svými problémy, trpělivě ho vyslechne. V případě nutnosti a se souhlasem klienta mu může nabídnout služby odborníků (psychologa, právníka, sociálního pracovníka či duchovního).
 5. Flexibilita
  Pečovatelky a vedoucí pečovatelské služby průběžně sledují zdravotní stav a potřeby jednotlivých klientů a dle toho plánují společně s klientem další průběh pečovatelské služby.
 6. Zachování mlčenlivosti
  Pracovníci jsou povinni zachovávat profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klienta.